"Met liefde gemaakt, met liefde te maken"

Algemene Voorwaarden

Op al onze aankopen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 1 – Definities

1.1. Beloved-handwerk is ingeschreven bij de KVK in Rotterdam; 507.55.129.
1.2. De klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Beloved-handwerk een overeenkomst heeft afgesloten.
1.3. Onder ’Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid / uitvoering

2.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Beloved-handwerk zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Beloved-handwerk alleen bindend indien en voor zover deze door Beloved-handwerk uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Beloved-handwerk is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

Artikel 3 – Aanbiedingen

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren heeft Beloved-handwerk het recht de prijzen hierover aan te passen.
3.3. Aanbiedingen van Beloved-handwerk zijn geldig voor de op de website aangegeven termijn.

Artikel 4 – Prijzen

4.1. Alle prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief verzendkosten.
4.2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.3. Verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Voorgenoemde wordt tijdens de bestelprocedure en op de website duidelijk aan de klant medegedeeld.

Artikel 5 – Overeenkomst / levertijd

5.1. De overeenkomst loopt vanaf het moment waarop de bestelling door Beloved-handwerk per e-mail aan de klant wordt bevestigd.
5.2. Zodra de betaling door Beloved-handwerk is ontvangen, stuurt Beloved-handwerk de bestelling zo spoedig mogelijk toe.
5.3. De klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Beloved-handwerk binnen 14 dagen te herroepen. De kosten voor het terugzenden van het artikel zijn voor rekening van de klant. De bedenktermijn van 14 dagen geldt niet voor klanten die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
5.4. Artikelen welke worden geretourneerd dienen compleet, onbeschadigd, ongebruikt te zijn.
5.5. Artikelen welke speciaal voor de klant besteld zijn of voor de klant op maat gemaakt zijn kunnen niet worden geretourneerd.
5.6. Beloved-handwerk is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending aan de verpakking of het artikel ontstaat. We raden u aan om artikelen altijd ’verzekerd’ retour te zenden.
5.7. Indien artikelen niet voorradig zijn en een korte (binnen 14 dagen na ontvangst van de betaling) levertijd niet haalbaar is, dan neemt Beloved-handwerk contact met de klant op.
5.8. De levertijd zal maximaal 30 dagen bedragen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5.9. Indien de levertijd, onvoorzien, langer dan 30 dagen duurt, dan worden eventuele gedane betalingen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen aan de klant terugbetaald. De mogelijkheid om bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn de met Beloved-handwerk gesloten overeenkomst te ontbinden geldt niet voor klanten die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
5.10. Zodra de te leveren artikelen op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze artikelen betreft, over op de klant.
5.11. Beloved-handwerk verwerkt de gegevens exact zoals opgegeven door de klant. Kosten ontstaan door het onjuist invoeren van gegevens zijn voor rekening van de klant. Beloved-handwerk is niet aansprakelijk voor het niet arriveren van de bestelling door fouten bij PostNL of de klant. Voor de zekerheid raden we aan om te kiezen voor ‘verzekerd verzenden’.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

6.1. De bestelde goederen worden door Beloved-handwerk pas verstuurd op het moment dat de klant het volledige aankoopbedrag heeft betaald en dit bedrag op de bankrekening van Beloved-handwerk is bijgeschreven.

Artikel 7 – Betalingsvoorwaarden

7.1 Betaling door de klant vindt plaats op de in de bestelprocedure of elders op de website door Beloved-handwerk aangegeven wijze, onverminderd het bepaalde in artikel 7.3.
7.2 Voor alle bestelde artikelen geldt dat betaling voor levering dient te geschieden, conform het vermelde in artikel 6.1

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1. Beloved-handwerk aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
8.2. De totale aansprakelijkheid van Beloved-handwerk wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan de feitelijke waarde van de zending.
8.3. Aansprakelijkheid van Beloved-handwerk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
8.4. Buiten de in artikel 8.2 genoemde gevallen rust op Beloved-handwerk geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

8.5. De aansprakelijkheid van Beloved-handwerk wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de klant Beloved-handwerk onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Beloved-handwerk ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Beloved-handwerk in staat is adequaat te reageren.
8.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk (binnen 30 dagen) na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Beloved-handwerk meldt.
8.7. De klant vrijwaart Beloved-handwerk voor alle aanspraken van derden.

Artikel 9 – Overmacht

9.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Beloved-handwerk door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Beloved-handwerk kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 10 – Garantie

10.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 12 (Reclame) en tenzij niet anders in de aanbieding is vermeld, gelden voor verkochte en geleverde artikelen met fabrieks- c.q. importeurs- of groothandelsgarantie slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen. Consument-klanten komen de rechten toe zoals die in Boek 7, titel 1, afdelingen 1 – 7 Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.
10.2. Bij alle zaken waarvoor geen speciale garantie zoals in lid 1 vermeld bestaat, dient de klant bij Beloved-handwerk te reclameren op grond van artikel 13 (Reclame).

Artikel 11. Privacy

11.1. Beloved-handwerk zal de persoonsgegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacyverklaring welke op deze website staat vermeld.
11.2. Beloved-handwerk neemt daarbij de Wet bescherming persoonsgegevens in acht.

Artikel 12. Reclame

12.1. Indien het afgeleverde artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de klant binnen een termijn van twee weken na ontdekking hiervan, Beloved-handwerk in kennis te stellen. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Beloved-handwerk.
12.2. Indien Beloved-handwerk de reclame gegrond acht, worden na overleg met de klant de relevante artikelen, gerepareerd, vervangen of vergoed.
12.3. De maximale vergoeding is gelijk aan de door de klant betaalde prijs over het artikel.
12.4. Reclame schort verplichtingen van de klant niet op.

Artikel 13. Slotbepalingen

13.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
13.2. Geschillen tussen de klant en Beloved-handwerk over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Beloved-handwerk te leveren of geleverde artikelen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
13.3. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

 

 

 x 
Winkelwagen - € 0,00

  • MOD_VIRTUEMART_EMPTY_CART_MSG